خودآزمایی شماره یک زیست شناسی ۲ سال یازدهم ،تمرین یادگیری رایگان

Results

-

آفرین بر شما

مردود

#1. داخلی ترین لایه چشم توسط لایه میانی تغذیه می شود.

#2. فضای پشت عدسی ماده شفاف و ژاه ای ....قرار دارد.

#3. آکسون نیمه چپ چشم راست به نیمکره ......می رود.

#4. در مغز ماهی لوب بینایی بزرگتر از بقیه بخش هاست.

#5. لرزش پرده صماخ در جیرجیرک سبب لرزش استخوان های کوچک و تولید پیام شنوایی می شود.

#6. کدام تصویر مربوط به بخشی در لایه دوم چشم است؟

#7. لوب بویایی ماهی به نسبت اندازه مغزش از لوب بویایی انسان ....است

پایان آزمون

سوالات و پاسخگویی به سوالات می تواند به تکرار  دانسته ها و افزایش و به خاطرسپاری درس کمک کند و درصد موفقیت را در آزمون ها افزایش بدهد با پاسخ دادن به سوالات و پیدا کردن جواب درست بهتر یاد بگیرید.

admin

59 مطلب منتشر شده